1.

 YA Tan Sri Datuk Suriyadi bin Halim Omar
 P.S.M., D.P.M.S., D.M.S.M, K.M.N.

 2.

 YA Tan Sri Hasan bin Lah
 P.S.M., D.P.M.P., S.M.P., S.D.K.

 3.

 YA Tan Sri Datuk Zainun binti Ali
 P.S.M., P.J.N., S.M.J., K.M.N.

 4.

 YA Tan Sri Dato’ Sri Abu Samah bin Nordin
 P.S.M., S.S.A.P., D.C.S.M., D.I.M.P,. K.M.N,. P.P.T.

 5.

 YA Tan Sri Datuk Ramly bin Haji Ali
 P.S.M., D.M.S.M., D.S.M., K.M.N.

 6.

 YA Tan Sri Azhar bin Mohamed
 P.S.M., D.I.M.P., K.M.N.

 7.

 YA Tan Sri Zaharah binti Ibrahim
 P.S.M., P.J.N., D.P.M.S., S.M.S., K.M.N

 8.

 YA Dato’ Balia Yusof bin Haji Wahi
 D.P.M.S., K.M.N., P.I.S

 9.

 YA Dato’ Aziah binti Ali
 D.S.D.K., A.M.P,

 10.

 YA Tan Sri Jeffrey Tan Kok Wha
  P.S.M., D.M.P.N., A.M.P.

 11.

 YA Datuk Dr. Prasad Sandosham Abraham
  P.J.N.