2.

YA Datuk Wira Mohtarudin bin Baki
D.C.S.M., J.S.M., K.M.N.,

 3.

YA Datuk Lim Yee Lan
P.M.W., J.S.M., K.M.N.

 5.

YA Dato' Rohana binti Yusuf
D.P.S.K.

 6.

YA Dato' Tengku Maimun binti Tuan Mat
D.P.S.K.

 7.

YA Dato' Setia Haji Mohd Zawawi binti Salleh
D.S.S.A., S.S.I.S.

 8.

YA Datuk Dr. Haji Hamid Sultan bin Abu Backer
P.M.W.

 9.

YA Dato' Seri Zakaria bin Sam
D.G.P.N., D.S.S.A., S.M.S

 10.

YA Dato' Abang Iskandar bin Abang Hashim
D.S.P.N.

 11.

YA Dato' Umi Kalthum bin Abdul Majid
D.I.M.P., S.M.P., K.M.N., A.M.N.

 12.

YA Dato' Ahmadi bin Haji Asnawi
D.S.S.A., S.M.S., P.P.T.

 13.

YA Tan Sri Idrus bin Harun
P.S.M., P.J.N., S.I.M.P., D.S.D.K., D.P.M.T.

 14.

YA Datuk Nallini Pathmanthan
P.M.W.

 15.

YA Datuk Dr. Badariah binti Sahamid
P.J.N.

 16.

YA Datuk Ong Lam Kiat Vernon
P.J.N.

 17.

YA Dato' Abdul Rahman bin Sebli
D.I.M.P., P.P.B.

 18.

YA Puan Sri Dato’ Zaleha binti Yusof
D.S.A.P., J.S.M

 19.

YA Datuk Kamardin bin Hashim
P.M.W, J.S.M., S.S.A

 20.

YA Dato’ Mary Lim Thiam Suan
D.P.T.J

 21.

YA Datuk Yaacob bin Haji Md Sam
D.M.S.M, D.J.N, A.M.N

 22.

YA Dato' Zabariah binti Mohd. Yusof
D.P.N.S.

 23.

YA Datuk Hasnah binti Dato' Mohammed Hashim
P.M.W., J.M.N

 24.

YA Datuk Harmindar Singh Dhaliwal
P.J.N., P.M.P.

 25.

YA Datuk Abdul Karim bin Abdul Jalil
D.M.S.M.

 26.

YA Dato’ Asmabi binti Mohamad
D.S.D.K., S.D.K., K.M.N.